Със заповед N4526 на Министерството на горите и опзване на природната среда от 17 ноември м. г., горите и горските площи около архитектурния резерват село Боженци са обявени за "защитена местност".

  Едно отдавнашно желание на цялата наша общественост е вече осъщевено. Прекрасната околност на село Боженци ще запази непокътнат своя вид, чудната природа на този дивен край ще бъде съхранена: като неразделна част от красотите на възрожденския ансамбъл.

Балканско Знаме, 1976 г. брой N10 стр. 8

Боженци
  Обявяването на горите и горските площи около Боженци за защитена местност се извърши въз основа на мотивираното предложение, проучено от специална комисия и съобразено с изискванията на Закона за горите и Закона за защита на природата. В предложението се искаше районът да бъде обявен за "Народен парк", но поради малките му размери засега бе прието определението "Защитена местност".

  В защитения район са включени местностите "Копака", "Бутея", "Скорското", "Пеювото", "Чукаря" и "Влайково" - в землището на село Боженци, с обща площ 220,4 хектара. Районът предстои да бъде обозначен от Горското стопанство в Габрово с трайни и добре видими знаци - ивици от бяла и червена боя на определени разстояния по дърветата, червени букви на бял фон "ЗМ" и съответни табели.

  В очертаната местност вече е забранено чупенето, обелването, засичането, боядисването, драскането и всяко друго повреждане на дърветата или част от тях. Забранени са и всички действия за повреждане и унищожаване на растителността в района. Не се разрешава също така преследване, ловене, ловуване, гърмене и убиване на всякакви животни, унищожаване на птици и повреждане на гнездата им, паша на добитък и палене на огън. Забранено е всяко замърсяване на изворите и водите, повреждане на съществуващите или прокарване на нови пътища, преминаване напревозни средства през горите, освен на служебни, и то само по алеите. Забраната обхваща и повреждането, драскането и разрушаването на скалите, копането и вадене на пясък, чакъл, камъни, глина и хумус от района. Не се разрешава никакво повреждане или изменение на съществуващите постройки и строеж на нови сгради и пътища извън местата, определени в специалните проекти за благоустрояване.

  За подобряване на състоянието на местността ще бъдат взети особени мерки. Необходимите сечи и залесяването ще се извършват така, че да се разнообрази и формира най-подходящият ландшафт за околната природна среда.

  Обявяването на района около Боженци за защитена местност в действителност поставя началото на една много по-голяма възможност - районът постепенно да се разшири с околността на село Кметовци, което преди година бе обявено за курорт, а по-късно и с парка "Градище". Тогава вече ще има всички предпоставки за обособяването на този прекрасен край в "Народен парк".

  Решението за обявяване на района около Боженци за защитена местност и по-сетнешните му перспективи ще създаде по-добри условия за туризъм и естетическо въздействие сред хилядите трудещи се, сред подрастващото поколение и сред многобройните туристи и гости от страната и чужбина.

инж. Гатьо ГАТЕВ

/На снимката: Кът от село Боженци.
Снимка Кирил ГЕОРГИЕВ/

Балканско Знаме, 1976 г. брой N10 стр. 8

Нагоре