Един въпрос, незасегнат досега в изложението, е начинът, по който се е увеличавал жилищният фонд на Боженци през XIX и началото на XX в. и изграждането на някои по-късни традиционни къщи. Веднага трябва да се отбележи, че не става дума за тяхното техническо изпълнение, а за това, по какъв начин са се задоволявали нуждите от повече жилища.

    Поради сравнително малката площ, на която е разположено селището, и поради ограничените възможности за разширяване на строителните терени една значителна част от жилищата не са отделни самостоятелни постройки, а представляват двойни пристроени къщи, обединени под общ покрив, които по характер не се отличават от единичните постройки.


    Пристроените къщи са изграждани винаги и само към отворените боженски жилища независимо от това, дали те са двуделни, триделни или многоделни и дали са едноетажни или имат и в приземието жилищни помещения. Чисто субективни семейни нужди са наложили тяхното построяване, а големината им е в зависимост от материалните възможности на собственика. Във връзка с обстоятелството, че са пристроявани към съществуваща постройка, чието място, разположение в парцела, ориентация към световните посоки, планова композиция и обемно изграждане са вече установени, тяхната строителна и архитектурна характеристика е твърде разнообразна и до известна степен различна от тази на по-старата къща. Разликата е изразена предимно в композиционната структура на пристроените жилища, която се отличава с разполагането на помещенията едно след друго по една пространствена ос, напречно или надлъжно на оста на влизане. И при тях, както при отворените къщи, композиционен и организационен център е помещението с огнище. Неговите функции не се отличават от тези във всички останали жилища. Комуникационните връзки между помещенията са по-непосредствени поради разполагането им на една ос. Понякога по-новата къща има вътрешна връзка с жилището, към което е пристроена.
    Един основен принцип е съблюдаван при изграждането на пристроените къщи. Той изтъква правилните строителни възгледи на майсторите-строители и отношението им към създаването на цялостен и завършен архитектурен жилищен ансамбъл от две жилища, макар и строени в съвсем различно време. Когато строителните възможности са налагали изграждане на новата къща непосредствено до по-старата, тогава е търсено обединяване в архитектурните детайли, пространствените пропорции и фасадните композиции. При тези случаи пристроената къща е също отворена, така както и по-старата сграда. Често обаче двете жилища не са на една строителна линия, а са под ъгъл едно към друго. Вертикалната планировка и фасадното им оформяне са различни и по-новата къща е от типа на затворените къщи. Но и при тях обемното и архитектурното третиране са хармонично съчетани, още повече, че са свързани и чрез сходството в строителните детайли и материали.
    Пристроените отворени къщи са органично свързани планово и пространствено с по-рано изграденото жилище. Те са най-често триделни с жилищен и приземен етаж, в който има домакинско или жилищно помещение.

Източник: Народната архитектура в Боженци 

Нагоре