Обемната и фасадната композиция на затворените боженски къщи имат някои характерни особености, но макар и без чардак, външноархитектурното оформяне на тези жилища с малки изключения не се отличава съществено от това на отворените къщи в селото. Наклоненият терен и при тях е наложил изграждането им във височина, винаги с приземие и с един или два жилищни етажа.

   Поради представителния им характер те са сравнително по-високи и с по-богато пространствено изграждане постройки. Значително влияние за подобния изглед оказва предзимникът - покритото пространство пред приземния етаж в някои от тях, което нарушава напълно затворения характер на къщата. За същото допринасят и еркерните наддавания на етажа пред приземието, широките стрехи и ниските нестръмни покриви, покрити с каменни плочи.
    Етажната планова структура на затворените къщи, били те с жилищни и представителни помещения или с две жилища, е почти симетрична, което винаги правдиво е изразено във външната архитектура, но само на едното от лицата на къщата. При едни къщи тази симетрия е подчертана от разполагането на прозоречните отвори на представителните помещения, а при други - с еркерното издаване на част от проходното помещение. От друга страна, благодарение на многобройните помещения  с различна функция четирите фасади на къщите са с различен изглед. Лицето към улицата е винаги най-представително и то е най-често със симетрично оформяне. Относително малки и единични са прозорците на помещенията с огнища и на помощните помещения, по-големи и групирани по двойки - на представителните и на жилищните, а еркерите са цялостно остъклени.
    Обемната и фасадната композиция на затворените къщи с две групи помещения и на тези с две жилища не се различава съществено. Използването на еднакви архитектурно-строителни и художествено-декоративни похвати при строежа на всички традиционни къщи в селището създава стилово единство в ансамбловото съчетание на жилищните постройки и в цялостния образ на жилищната архитектура.

Източник: Народната архитектура в Боженци 

Нагоре