Населението на Боженци само извършвало строежа на своите жилища – една практика, широко разпространена из цяла България през XVIII и XIX в. Всеки собственик освен че участва дейно в изграждането на новата си къща, но получава и роднинска или съседска помощ (мижия).

    Роднините или съседите, които участват в строежа, уговарят предварително в какво ще се състои тяхната помощ – едни помагат с труд, други подаряват греди или някакъв друг строителен материал, а трети, които имат каруца, помгат в превозването му. Всички строителни работи се ръководят от майстор-строител, които най-често е от местен произход. Така се образува строителна група от един майстор и няколко помощници, чийто брой е различен в зависимост от вида на работата, която се извършва в даден период. Най-много хора, около 5 - 6 души, се събират, когато започва покриването на къщата и изнасянето на каменните плочи на покрива.

Прочети още: Майстори – строители в Боженци

    Традиционното жилище в Боженци от края на XVIII до началото на XX в. не се отличава с особена художествена украса и декоративно оформяне. В това отношение то не е достигнало онази степен на развитие, която намираме в някои други регионални форми на жилището през изследвания период (например жеравненската къща, банската къща, родопската къща и др.).

    И все пак боженските къщи притежават определена художественодекоративна специфика, която създава техния цялостен външно- и вътрешнопространствен образ. Архитектурно-строителните детайли, елементите от вътрешната архитектура и уредбата и дори конструктивните части са обект на украсяване. То е различно по сложност и техническо изпълнение и е във връзка със степента на цялостния развой на жилищната постройка.

Прочети още: Художествена украса и декоративно оформяне

    Освен конструктивните детайли и елементите от вътрешната архитектура и уредба в боженското жилище от края на XVIII до началото на XX в. съществуват и архитектурно-строителни елементи. Наред с функционалното си предназначение те участвуват и във външно- и вътрешнопространственото изграждане на къщата...

    Тяхната форма, материал, изработка и детайлиране оказват своето влияние върху оформянето на цялостния образ на жилищната сграда, като допринасят за създаването на архитектурно-художествената й специфика. Конструктивното и декоративното им изпълнение, както и на всички досега разгледани елементи е също във връзка със степента на развитие на самото жилище. Къщите със скромна планова и пространствена композиция са, общо взето, с по-обикновени архитектурни и строителни елементи и детайли, докато тези с по-сложна хоризонтална и вертикална планировка и преди всичко затворените къщи имат богато детайлиране. Тези елементи са врати, прозорци, колони (стълбове), парапети и еркери.

Прочети още: Архитектурно-строителни детайли на къщите в Боженци

    Най-характерното за традиционната къща в Боженци е нейната вътрешна архитектура и уредба. Всяко едно от основните й помещения има своя специфичен вътрешнопространствен образ, който притежава определена художествено-декоративна стойност. Тя от своя страна е във връзка със степента на развитие на плановата структура на къщата.

    Във вътрешната архитектура и уредбата са отразени най-вярно и непосредствено икономическото състояние и материалните възможности на домакинството и до известна степен основното занимание на неговите членове.

Прочети още: Вътрешна архитектура и уредба в Боженци

    Един въпрос, незасегнат досега в изложението, е начинът, по който се е увеличавал жилищният фонд на Боженци през XIX и началото на XX в. и изграждането на някои по-късни традиционни къщи. Веднага трябва да се отбележи, че не става дума за тяхното техническо изпълнение, а за това, по какъв начин са се задоволявали нуждите от повече жилища.

    Поради сравнително малката площ, на която е разположено селището, и поради ограничените възможности за разширяване на строителните терени една значителна част от жилищата не са отделни самостоятелни постройки, а представляват двойни пристроени къщи, обединени под общ покрив, които по характер не се отличават от единичните постройки.

Прочети още: Пристроени къщи в Боженци

    Обемната и фасадната композиция на затворените боженски къщи имат някои характерни особености, но макар и без чардак, външноархитектурното оформяне на тези жилища с малки изключения не се отличава съществено от това на отворените къщи в селото. Наклоненият терен и при тях е наложил изграждането им във височина, винаги с приземие и с един или два жилищни етажа.

Прочети още: Боженци - къщи без чардак (затворени къщи) 2

    През първата половина на XIX в. в Боженци се появява един нов за селото вид жилищни постройки, отличаващи се от отворените традиционни къщи по плановата си концепция и преди всичко по пространственото си изграждане. Това са затворени къщи, които образуват втората група жилища в селото. Те са по-малко разпространени и са строени за задоволяване на нуждите на най-богатите.

    Помещението с огнище при затворените жилища продължава да изпълнява централната функция в организацията на жизнените процеси, но като център на плановата композиция се явява неголямото проходно помещение пруст. Липсата на покрито пространство и просторните жилищни и представителни помещения доближават тези жилища до някои от видовете на градската възрожденска къща. Те са носители и на една по-висока жилищна култура. Появата им е последица от икономическото и стопанското развитие на селището, свързано с издигането на занаятите и търговията. Чрез богатото си жилище най-заможните са показвали своите материални възможности, своето положение сред населението и социалната си принадлежност.

Прочети още: Боженци - къщи без чардак (затворени къщи) 1

    Обемната и фасадната композиция, вторият основен белег на традиционната жилищна архитектура, е също със своите специфични черти, които определят външната характеристика на отворените къщи в Боженци. Поради планинския терен и различната му денивелация, на който е изградено селището, всички къщи от първата група са с различни по височина и по пространствено оформяне приземия - от едно или две помещения и често с покрито пространство отпред.

Няма ниски приземни постройки, като даже най-примитивният жилищен тип, двуделното жилище, е с приземие под една част от разпределението. При триделните, четириделните и многоделните къщи приземията са под целия жилищен етаж.

Прочети още: Боженци - къщи с чардак (отворени къщи) 3

    Отворените къщи, тези с чардак на главното лице и с организационен център помещението с огнище, са основният и преобладаващ вид жилищни сгради в Боженци от края на XVIII до началото на XX в. Те се характеризират със своята планова структура и обемна и фасадна композиция. Отличителна тяхна черта е компактността на разпределението и обемното степенуване на отделните пространства.

Помещенията, групирани около един пространствен център, са така разположени по отношение едно на друго и по отношение на покритото пространство, че са постигнати най-целесъобразни комуникационни връзки. Също така от голяма важност е и строгата функционална обособеност на помещенията. При по-простите планови схеми тази обособеност е с по-наситено сьдьржание, докато по-сложните са с по-диференцирано предназначение. Вьв връзка с това е и обемното степенуване, като най-използваното пространство - помещението с огнище - е обикновено с най-големи размери. Съответно са оразмерени и другите помещения.

Прочети още: Боженци - къщи с чардак (отворени къщи) 2

    Боженските къщи, в чиято планова структура композиционен и организационен център е помещението с огнище, т. е. отворените къщи, се отличават със своята простота и целесъобразност. Помещението с огнище е център на жилищното ядро като основно пространство в общата планова концепция, както и в организацията на цялостния жилищен бит.

   В него са съсредоточени основни жилищно-домакински функции. Тези жилища са двуделни, триделни и по-рядко четириделни, а почти квадратното външно очертание на разпределението и подреждането на пространствата около къщи ги причислява   към  характерната  форма  на   тревненската  къща.

Прочети още: Боженци - къщи с чардак (отворени къщи) 1

Страница 1 от 2

Нагоре